Követelmények

A verseny összesen két (2) fordulóból áll. A jelentkezők a válogatóhoz és a döntőhöz kapcsolódó részletes szabályokat, útmutatásokat a fordulók előtt a regisztrációkor megadott e-mail címre kapják meg.

Válogató

A verseny válogató fordulója során a versenyzőknek le kell adniuk a jelen szabályzatban feltüntetett határidőig a kiválasztott témával foglalkozó pályaművet. A pályamű nyelve magyar vagy angol, a témakörből indul ki és az azzal kapcsolatos kérdésekkel, azok szélesebb körű gazdaságpolitikai vonatkozásaival foglalkozik, a témakör kapcsán komplex szakmai anyagot készít, az esetleges kérdésre komplex szakmai megoldást kíván adni.

A pályamű témája az alábbi témakörök egyike lehet:

A pályamű borítóján szerepelnie kell 14-es betűmérettel a szerző nevének, képzése elnevezésének és évfolyamának, valamint a választott témakörnek és a pályamű címének. A pályamű borítóján, tartalomjegyzékén, táblázatok jegyzékén, ábrajegyzékén és a hivatkozásjegyzékén, valamint a mellékleteken kívüli átlagos terjedelme: minimum 5 gépelt oldal (16 000 leütés szóközzel), maximum 15 oldal (48 000 leütés szóközzel). A pályaműben 10,5 nagyságú betűt kell alkalmazni (a fejezetcímek lehetnek nagyobbak, a lábjegyzetek kisebbek), Calibri típusú, álló betűk, 6pt térközzel és 1,5 sorközzel, sorkizárt, normál (2,5 cm) margókkal, kizárólag .docx/PDF formátumban, elektronikus formában nyújtható be a verseny weboldalának felületén. A pályaműben képek és ikonok használhatóak, de azok forrását kötelező megadni. A pályamű minden esetben kb. 800–1000 karakteres összefoglalóval (absztrakt) kezdődik, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia: főbb hipotézisek, állítások; alkalmazott vizsgálati módszerek; következtetések. Az összefoglalóban nem szerepelhetnek hivatkozások. A pályamű esetében nincs kötelezően megadott stílus, viszont a műnek követnie kell a szakirodalmi művek felépítését (absztrakt, bevezető, a téma bemutatása, a munkahipotézis felállítása, alkalmazott vizsgálati módszerek, a hipotézis alátámasztása és/vagy cáfolata, végkövetkeztetés a hipotézissel kapcsolatban, konklúzió). A szövegeben az esetleges kiemelés dőlt betűkkel történjék. A szöveg a lehető legkevesebb egységre tagolódjék. Az oldalszámozás a lap alján, középre kerüljön. A számozás a bevezetéssel, az 1. oldalszámmal kezdődik.

A pályaművel kapcsolatos formai és tartalmi követelmények

A pályaművek elkészítése során megengedett a tankönyvek és internetes források használata a felkészüléshez és a kutatáshoz, ugyanakkor az internetes forrásoknak szabadon hozzáférhetőnek kell lenniük a szervezők számára. Legalább öt (5) szakirodalmi forrásra (ebből összesen legalább egy (1) nemzetközi) történő hivatkozás szükséges a Harvard-rendszernek megfelelően. A pályaműnek minden esetben tartalmaznia kell a hivatkozási listát a szerző(k) teljes nevével (külföldiek esetében elég a keresztnév monogramja), a megjelenés évszámával, a mű pontos címével, kiadójával, kiadási helyével, illetve a folyóirat pontos címével, évszámával, kötetszámával, a megjelenés hónapjával, oldalszámmal (tól-ig). Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése kötelező. A hivatkozások sorkizárt elrendezésben, 9 pontos betűvel írandók és nincs köztük üres sor. A szövegben elegendő a vezetéknevekkel, évszámmal és oldalszámmal hivatkozni. Szó szerinti hivatkozás esetében az oldalszám feltüntetése kötelező. A szövegben a hivatkozás dőlt betűvel írandó. A név év évszám közé nem kerül vessző, az oldalszám az évszámtól kettősponttal legyen elválasztva, pl. (Nagy 2008:34), (Fouquau Spieser 2014). Kettőnél több szerző esetén az első szerző neve plusz az „et alias” (és a többi) kifejezés rövidítése: (Szabó et al. 2012:4–6). Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepelhetnek, amelyekre a szövegben hivatkozás történik, és fordítva, minden meghivatkozott irodalmat fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben. Az irodalomjegyzékben szereplő tételek alfabetikus sorrendben legyenek. Internetes hivatkozások esetén a letöltés idejét is kérjük feltüntetni. 

A pályamű bevezetése, főszövege és összefoglalása jól elkülöníthető legyen, továbbá a főszövegnek legalább a terjedelem 90 százalékát kell adnia. A fő- és alcímek decimálisan számozandók! A főcím 14 pontos, félkövér, álló. Az Alcím 1: 12pt betűméret, félkövér, álló. Az Alcím 2: 10,5pt, félkövér, álló. Az Alcím 3: 10,5pt, dőlt betűs. A táblázatokat és az ábrákat folyamatosan kell számozni végig a pályamű egészén (a sorszámozás az új alfejezetekben, alpontokban nem kezdődik újra). Minden egyes táblázatnak és ábrának címet kell adni, és a bennük szereplő mennyiségi értékek mértékegységét fel kell tüntetni. A cím a táblázat és az ábra fölött található, balra zártan, félkövér betűkkel. A táblázat- és ábrabéli megjegyzések és az adatok forrása közvetlenül a táblázat, illetve az ábra alatt helyezkedjék el, 9pt, dőlt betűkkel írva és balra zárva. A főszöveghez illesztett ábrákat, táblázatokat az oldalszám mesterséges növelésének vádja nem érheti, amennyiben azok szoros kapcsolatba nem hozhatók a főszöveggel vagy terjedelmük indokolja, úgy mellékletbe helyezendők. A tanulmány javasolt felépítése: borító, tartalomjegyzék, táblázatok jegyzéke, ábrajegyzék, absztrakt, bevezetés, főszöveg, összefoglalás, irodalomjegyzék, mellékletek. 

A versenyzőknek lehetőségük van azonnal a regisztráció véglegesítését követően azonnal feltölteniük pályaművüket a versenyfelület weboldalán keresztül, valamint azt a benyújtási határidőig módosíthatják is. 

A benyújtási határidő után a pályamű módosítására nincs lehetőség.

A regisztráció és a választott témához kapcsolódó pályamű elkészítésének és feltöltésének határideje: 2023. május 14. 23:59 óra

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a kész pályaművek csak a regisztráció véglegesítését követően tölthetők fel az online felületre, amely bármely esetleges hiba esetén több időt vehet igénybe, ezért javasoljuk, hogy a regisztráció véglegesítése legalább két (2) nappal előzze meg a pályamű feltöltését.

Döntő

A döntőn a szakmai bizottság által a válogató fordulóban legjobbnak ítélt pályaművek vehetnek részt. A döntőben a kiválasztott pályamunkák szerzőinek szóban kell megvédeniük a pályaművüket egy prezentáció keretében a szakmai bizottság előtt. A prezentáció pptx. formátumú kell legyen és a prezentáció diáinak száma nem haladhatja meg a huszonöt (25) darabot. A prezentáció maximális időtartama tíz (10) perc, amelyet az előadás során szigorúan be kell tartani. Nem szükséges a prezentáció során minden diát bemutatni, az előadás diái és a függelékdiák arányát a versenyző határozza meg. A szakmai bizottság a szerzőknek kérdéseket tehet fel a pályaművel, valamint a prezentációval és azok tartalmával kapcsolatban, melyekre a szerzőknek helyben, gondolkodási idő nélkül kell választ adnia, ezzel is bizonyítva, hogy saját munkájukat adják elő. A kérdések megválaszolásához és a válasz alátámasztásához érdemes lehet használni a korábbiakban említett függelékdiákat.

Amennyiben a döntőbe egy témakörhöz kapcsolódóan legalább nyolc (8) pályamű jut tovább, akkor a szakmai bizottság meghatározhatja, hogy a témakör(ök)höz kapcsolódóan külön szekció(k) bírálják a pályaműveket. A pályaművek számától függően a döntő több napra lebontva is megrendezésre kerülhet. Minden szerzőt e-mailen keresztül fogunk értesíteni a prezentációk sorrendjéről és időpontjáról. A döntőt egy ünnepi díjátadó fogadás zárja majd.

Amennyiben a pályamű szerzője nem jelenik meg a szóbeli döntőn, az kizárásnak minősül, a második fordulóban a teljesítménye már nem értékelhető. 

A szervezők fenntartják a jogot a döntő fentiektől eltérő megrendezése tekintetében, így a döntő akár online platformon keresztül is megtartásra kerülhet.

A döntő szekciók várható időpontja: 2023. június 1-2.

Az ünnepi díjátadó fogadás időpontja: 2023. június 2.

A határidők elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, hiányos, formailag hibás pályázatot a bizottságok nem veszik figyelembe.